Doopsgezinde Gemeente Haren

Zondag 17 juni 2012

Voorganger: H.P. Kieft-van der Sande

 

Thema: Het Koninkrijk

 

Inleiding

Op een ledenvergadering werd een keer het idee geopperd om als kringen binnen de gemeente, diensten voor te bereiden.

Deze dienst hebben we als bijbelgesprekskring samen voorbereid.

We lezen op de bijbelgesprekskring op het moment uit het boek Handelingen.

Dit boek zal ook vandaag centraal staan.

Het woord zegt het al, het gaat over daden, handelingen van de apostelen.

De schrijver is Lucas, dezelfde die ook het evangelie heeft geschreven.

Het is wel leuk om te vermelden dat een bekende Griekse geschiedschrijver schrijft dat het boek van Lucas aan alle eisen van een goed geschiedwerk voldoet.

We lezen het met veel plezier samen.

In het boek Handelingen komen veel onderwerpen en thema’s aan de orde die ons veel gespreksstof opleveren.

Het zijn verrijkende avonden.

Ook de voorbereiding voor deze dienst is door de deelnemers met veel plezier en enthousiasme gedaan.

 

Lezingen

Handelingen 1: 1-8

In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.

Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

 

Na de Hemelvaart doen de apostelen wat Jezus hen opgedragen heeft.

Zij wachten in Jeruzalem op de beloofde Heilige Geest.

Als ze op de Pinksterdag (50 dagen na Pasen) allemaal bij elkaar zijn, wordt de Heilige Geest over hen uitgestort.

Na dit indrukwekkende en verwarrende gebeuren houdt Petrus een lange redevoering.

Daarin legt hij uit dat met deze gebeurtenis de woorden van de profeet Joël in vervulling zijn gegaan.

Hij overtuigt de hoorders ervan dat Jezus de door God beloofde Messias is.

Zijn redevoering maakt diepe indruk op de mensen.

 

Handelingen 2: 41-47

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Het leven van de eerste gemeente

De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

 

Overdenking

Misschien denken we het allemaal wel eens: Als ik maar eens iets van God zou merken …

Ik denk dat dat voor velen een probleem bij het geloven is, dat we zo weinig van God ervaren.

Hoe vaak hoor je het niet: “Waarom doet God niks, waarom grijpt Hij niet in?”

Of

“Als er een God bestond, zou het er op de wereld wel anders uitzien”.

En

“Waar is God, nu ik Hem nodig heb?”

Die vraag wordt trouwens ook in de bijbel al gesteld bijv. in de Psalmen. Deze staan soms vol van klachten en verdriet.

 

Maar er wordt ook een belofte gegeven: De belofte dat God eens recht zal doen en Zijn bedoeling met de wereld zal doorzetten.

Het is een centraal thema in het Oude Testament: Het Rijk van God zal komen, een rijk van vrede, barmhartigheid en gerechtigheid.

Uit de hoop hierop heeft het Joodse volk steeds moed en vertrouwen geput in alle moeilijke situaties waarin het heeft verkeerd. Vertrouwen dat er een einde zal komen aan alle onrecht dat mensen elkaar aandoen, aan de haat en oorlog en onderdrukking.

Het evangelie, de goede boodschap is de vervulling van deze hoop.

Met de komst van Jezus op aarde is het Rijk van God begonnen.

Jezus’ woorden en daden, zijn leven en sterven, het zijn allemaal tekenen van het Rijk van God.

Je zou kunnen zeggen dat door Jezus het Rijk er al is, het is begonnen, maar de rest moet nog komen.

Het is ‘nu’ en ook ‘nog niet’ aanwezig.

 

Jezus heeft nooit een duidelijke definitie van het koninkrijk gegeven. In plaats daarvan verduidelijkt hij het op een indirecte manier door verhalen, zgn. gelijkenissen.

Over geen enkel onderwerp vertelt Jezus meer gelijkenissen dan hierover.

En allemaal belichten ze een bepaald aspect ervan.

In ieder geval is het koninkrijk niet wat wij ons erbij voorstellen.

Het is zoals Jezus ergens zegt: niet van deze wereld. Het heeft geen grenzen, geen macht.

Hij gebruikt algemeen voorkomende beelden.

Bijvoorbeeld: Kijk eens naar een mosterdzaadje. Een zaadje dat op de grond kan vallen en daar kan blijven liggen zonder dat het door mens en/of vogels opgemerkt wordt.

Maar na verloop van tijd kan het zaadje uitgroeien tot een struik die alle andere planten in de tuin verdringt, een struik die zo groot en weelderig is dat de vogels er hun nest in kunnen bouwen.

God Koninkrijk werkt net zo. Het begint heel klein zodat mensen het verachten en er niets van verwachten.

Maar tegen alle verwachting in groeit Gods Koninkrijk en verbreidt zich over de hele wereld en het zorgt voor beschutting voor zieke, arme, en verstoten mensen.

Tot zover de gelijkenis.

 

Maar nu wij …

Hoe is het met onze toekomstverwachting?

Wij leven 2000 jaar later.

Hopen we nog ergens op?

 

We hoorden net in Handelingen dat zelfs Jezus’ meest intieme discipelen niet goed begrepen waar het wat betreft het koningschap om gaat

“Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?”, vragen ze.

Waarschijnlijk dachten ze aan een zichtbaar koninkrijk dat de heerschappij van Rome over Israël zou vervangen. Daar verlangde iedereen immers naar.

Maar Jezus zegt niet alleen dat dat aan God is om daarover te beschikken.

Hij voegt er ook direct aan toe: “Maar als de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uitersten van de aarde”.

Met andere woorden, wij hoeven ons niet druk te maken over het hoe en wanneer van de komst van Gods koningschap. Wij hoeven niet krampachtig te zijn.

Er zijn veel voorbeelden in de geschiedenis van mensen die dachten zélf een betere wereld te kunnen vestigen.

Hun idealisme ging zover dat het ontaardde. Men ging andere mensen dwingen mee te werken, zodat terreur en onderdrukking het resultaat was.

Gods koninkrijk is in die zin niet het product van ónze ideeën en inspanningen.

We zullen ons wél voor het koninkrijk moeten inzetten, met de mentaliteit van de Bergrede en alles wat er niet mee in overeenstemming is moeten afwijzen.

Dát is al niet gemakkelijk.

Daarvoor hebben we Gods Geest nodig, denk ik.

Om het Goede te willen en te doen. Om te weten waar het op aankomt.

Om moed dat ook te kunnen opbrengen.

Om bescheidenheid en vertrouwen op God.

 

Het Bijbelboek Handelingen is daar een duidelijk voorbeeld van.

Met Pinksteren worden Jezus’ volgelingen zo aangeraakt door de Geest dat ze, ook al is Jezus niet meer bij hen, helemaal in Jezus’ voetspoor verder kunnen gaan.

Hun hele leven is op Hem georiënteerd.

En zo trekken ze de wereld door om van Jezus te getuigen met gevaar voor eigen leven en er vindt een geweldige groei van het christendom plaats.

Hun handelingen laten moed en inspiratie zien maar ook vertrouwen dat het allemaal niet alleen van hen afhangt.

 

Amen.

 

 

Méér recente preken      (Sluit de pagina om terug te keren)