De Doopsgezinde Gemeente Haren: Een ongedwongen geloofsgemeenschap

Doopsgezinden
Doopsgezinden, ook wel men(n)isten of mennonieten geheten, wonen in alle werelddelen. Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen doopsgezinden; in Nederland zijn er circa 120 gemeenten met in totaal ruim 8.000 leden en vele belangstellenden. Hun oorsprong ligt in de reformatie. Vanuit Zwitserland en Zuid-Duitsland ontstonden groepen mensen, die de doop na bewuste belijdenis van het geloof invoerden. Zij werden ook wel wederdopers en later doopsgezinden genoemd. Bij deze doperse beweging sloot zich ook de pastoor Menno Simons (1496-1561) uit het Friese Witmarsum aan, die haar voorman werd. Vandaar de naam Mennonieten.

De gemeente Haren
De Doopsgezinde Gemeente Haren bestaat sinds 1958. Daarvoor was zij een kring van de veel oudere Doopsgezinde Gemeente Groningen. Het werkgebied van onze gemeente omvat globaal Haren, Eelde/Paterswolde en Zuidlaren. Zij telt ongeveer 80 leden en heeft daarnaast circa 30 belangstellenden, die (nog) niet op hun belijdenis gedoopt zijn, maar zich wel nauw verbonden voelen met de gemeente.
De Doopsgezinde Gemeente Haren wil, in de doperse traditie, een godsdienstige gemeenschap zijn van christenen, die de vrijheid van geloven en verdraagzaamheid jegens elkaar en anderen hoog in het vaandel hebben. Kenmerkend is dus dat de doop op volwassen leeftijd wordt toegediend na het schrijven van een persoonlijke geloofsbelijdenis.

Het kerkgebouw
Sinds 1968 heeft de gemeente een eigen kerkgebouw (vermaning, zoals doopsgezinde kerken vroeger werden genoemd). In 2004 is de inrichting vernieuwd. Daarbij is de preekstoel verdwenen en de gemeente komt nu samen ‘rond de tafel’.
Er is een kunstwerk van 10 panelen in de kerkzaal aangebracht, voorstellende de Zeven Scheppingsdagen, in de vorm van een zevenarmige kandelaar, gemaakt door de schilder/predikant Ruud Bartlema.

Kerkdiensten en voorgangers
In onze kerk wordt bijna elke zondag om 10 uur een kerkdienst gehouden. De gemeente heeft een predikant samen met de gemeente Roden, Klaas van der Werf. In de dienst gaan ook regelmatig gastpredikanten voor en de oud-pastoraal werker, Heleen Kieft-van der Sande. Na de dienst wordt gezamenlijk koffie gedronken en de kanselbloemen worden naar een broeder of zuster gebracht, die hiermee extra aandacht krijgt. In de zomermaanden vinden diensten plaats samen met de vrijzinnige protestanten, afwisselend in het ‘Witte kerkje’ van de PKN en in onze kerk.

Zondagschool
Gelijktijdig met de kerkdienst wordt om de veertien dagen zondagschool gehouden, waar kinderen van 4-12 jaar welkom zijn. De kinderen maken hier op speelse wijze kennis met de bijbelse verhalen.

Wijkorganisatie
De gemeente is ingedeeld in wijken, die elk een contactpersoon hebben. Deze onderhoudt contact met de leden en belangstellenden en is attent op heugelijke en droevige omstandigheden.
Enkele wijken kennen huissamenkomsten, waar onder leiding van de predikant of pastoraal werker een thema wordt behandeld.

Kringen
Er zijn verschillende gesprekskringen. Eens in de maand is er op dinsdagochtend een themaochtend, van 9.45-11.30 uur. Op woensdagavond vindt eveneens maandelijks een bijbelgesprekskring plaats. De 30+ groep richt zich speciaal op jongere leden en belangstellenden. De zusterkring komt maandelijks bijeen op maandagmiddag.

Gemeenteavonden
Enkele malen per jaar worden er gemeenteavonden georganiseerd, waarbij een bepaald onderwerp centraal staat, vaak in de vorm van open avonden voor iedereen.
Twee maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden.

Gemeenteblad
Het Doopsgezind Gemeenteblad is een uitgave van de Doopsgezinde Gemeenten Haren en Groningen, bevat de agenda voor beide gemeenten en geeft informatie voor de leden. Het hoofdartikel wordt afwisselend geschreven door predikanten en leden van een van de gemeenten.
 

Kerkgebouw   Kunstwerk   Informatie over alle activiteiten   Adressen/Contact    Home